Trivsel, samarbeid, kommunikasjon og resultater

Programmet viser hvorfor du opplever relasjoner som «kjemi».
Du lærer om hvorfor vi har ulike kjemi, og hvordan du kan samarbeide ut fra forståelse og kunnskap om naturlige kommunikasjonsprofiler.


Fire personlighetstyper
Profilanalysen er utviklet på bakgrunn av foreliggende kunnskap og erfaring innen psykologi og kommunikasjon og tar utgangspunkt i grunnleggende, naturlige «energier». Ut fra den unike sammensetningen av disse energiene dannes vår individuelle, naturlige personprofil, som alltid inneholder elementer fra hver av de grunnleggende energiene. Denne vitenskapen kan føres tilbake både til astrologiens fire elementer: Luft, Ild, Vann og Jord, og Hippokrates inndeling i Melankolikere, Sangvinikere, Kolerikere og Flegmatikere.

Grunnleggende elementer
Vi kan se på vår individuelle personprofil basert på to grunnleggende elementer som er felles for oss alle – i større eller mindre grad:
 Vår interesse for omgivelsene, dvs. vår holdning til andre personer, miljøer, oppgaver og saker.
 Vår holdning til endringer og evne til å ta beslutninger, dvs. i hvilket «tempo» vi lever.

Vår interesse for omgivelsene
Dette elementet dreier som i hvilken grad vi er åpne, utadvendte og søkende i vår naturlige væremåte. Noen er naturlig kontaktskapende, andre holder seg mer avventende sammen med andre. Noen liker å ta kontakt med ukjente og innlede en samtale om hobby, arbeid eller personlige forhold. Mens andre helst venter til de blir kontaktet, og er normalt reservert i forhold til å innlede en personlig dialog før et nærmere bekjentskap er bygget opp. Der noen foretrekker å snakke om følelser og personlige temaer, foretrekker andre å snakke om fag, oppgaver og upersonlige forhold.

Vår holdning til tid og endringer
Dette elementet dreier seg om vårt forhold til tempo og aktivitet, dvs. tid, beslutninger og fremdrift. Noen tar ofte avgjørelsene når noe skal utføres, bestemme hvilken løsning som bør velges eller hvor man skal gå. Slike personer er aktive i sin påvirkning og skaper fremdrift i en situasjon, både når det gjelder egne og kollektive oppgaver. De har ofte høyt tempo, og vil at ting skal skje raskt – ikke vente til «senere». De kan således sies å være villige til å ta «risiko» uten å være «garantert suksess» på forhånd. Andre har en mer varsom handlemåte, og mener at ting ikke bør skje for raskt, at flere momenter bør vurderes og at all informasjon må på bordet før en beslutning kan tas. Stabilitet oppleves oftest som et bedre alternativ enn forandring, og for rask fremdrift føles ubehagelig og virker truende.

Elementene som danner vår personprofil
Vi har nå beskrevet de to grunnleggende elementene bak vår individuelle personlighet – som styrer vår atferd. Du gjenkjenner antakeligvis noen av karaktertrekkene hos personer du kjenner? For å forenkle og anskueliggjøre et helhetsbilde av de ulike personprofilene kan vi lage et system der alle elementer og energier ses i sammenheng, og som beskriver de ulike profilene på en enkel og jordnær måte.

Elementet «vår holdning til omgivelsene» definerer de to ytterpunktene «utadvendt» eller «reservert»:
 Utadvendt / Menneskeorientert
 Reservert/ Saksorientert

Elementet «vår holdning til tid og endringer» definerer også to ytterpunkter; stabil og endringsvillig:
 Forsiktig/ Stabil
 Endringsvillig/ Labil

I seminaret lærer du å forstå, tolke og tilpasse din kommunikasjon til de fire ulike personprofilene

/

Analyse av deltakernes individuelle personprofil inngår i programmet. (Dette kan utelates dersom ønskelig.)